Стипендии

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

СТИПЕНДИИ

 

1. Стипендии се отпускат  на ученици в дневна (присъствена) форма на обучение.

2. Стипендиите се отпускат от началото на всяка учебна година и отначалото на втория учебен срок и се изплащат за времето от 1 октомври до 30 юни включително.

3. Отпуснатите стипендии се преразглеждат след първия учебен срок въз основа

на успеха от първия срок и нова декларация за дохода.

4. На ученици  без родители или само с един родител стипендия се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването й, и се изплаща за 12 месеца.

5. Стипендиите могат да се получат най-късно до 3 месеца считано от края на

месеца, за който се полагат.

6. Учениците губят правото си на стипендия, когато:

-  прекъснат или повтарят учебната година с изключение на повтарящи поради

болест;

- имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет - до изтичане

срока на наказанието.

7. Стипендия се отпуска след завършване на основно образование:

-  на ученици със специални образователни потребности независимо от степента на инвалидност и на ученици без родители или с един родител - в размер на 21 лв.;

-  на ученици с месечен доход на член от семейството под установената за страната минимална работна заплата, ако имат успех не по-нисък от много добър 4,50 –

в размер  на18 лв.;

- на ученици с успех не по-нисък от отличен 5,50 – в размер на 21 лв.;

Когато ученикът отговаря едновременно на две или на всички условия, той

получава по избор само една от стипендиите

8. Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните братя

и сестри или пълнолетните, ако са учащи се, включително и на платено обучение,

войници или нетрудоспособни. В случаите на повторен брак на майката или бащата за

член на семейството се счита новият съпруг (съпруга).

9. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните

6/шест/ месеца въз основа на молба-декларация съгласно приложението.

Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния

доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца.

10. В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се

включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: заплати, включително

обезщетения за временна нетрудоспособност; пенсии, без добавките за чужда помощ на

инвалидите; обезщетения за безработица и социални помощи; компенсации към всички

видове плащания; месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; присъдени

издръжки; хонорари; стипендии, без получаваните от декларатора по силата на това

постановление; търговия; продажба на селскостопанска продукция; занятия; дивиденти

от акции и други доходи. Молбата-декларация за дохода на семейството трябва да бъде

подписана и от родителя (попечителя) на ученика и към нея да се приложат

съответните документи.

11.При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид

успехът от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория учебен

срок - успехът от предходния срок.

12. Подалите декларация с невярно съдържание се лишават от стипендия до края

на обучението.

13.Ученици, които са напуснали обучението по собствено желание или са

изключени и не продължават обучението си, дължат връщане на получаваните суми за стипендии. Изключение се допуска само по здравословни причини.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ

1. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ   С НАНЕСЕН УСПЕХ ЗА ПРЕДХОДНАТА УЧЕБНА ГОДИНА И ЗАВЕРЕН С ПОДПИС НА КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

2. ДОКУМЕНТИ ЗА БРУТЕН ДОХОД НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО(ДОМАКИНСТВОТО) ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА (изписани по месечно и с идентификационен номер на фирмата, която издава служебната бележка) - ОТ МЕСЕЦ АПРИЛ 2010 ГОД. ДО МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОД.( последните шест получени заплати);

3. БЕЛЕЖКА ОТ СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ  ОТ МЕСЕЦ АПРИЛ 2010 ГОД. ДО МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОД. СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

4. АКТ ЗА РАЖДАНЕ - КСЕРОКОПИЕ  (при неизвестни родители);

5. КСЕРОКОПИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ И НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ (при починали родители);

6. УВЕРЕНИЯ ОТ УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА БРАТЯ И СЕСТРИ, АКО СА УЧЕНИЦИ ИЛИ СТУДЕНТИ (стипендията на учащите не се смята за доход);

7. КСЕРОКОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ НА ТЕЛК (при инвалидност над 70%);

8. КСЕРОКОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ и ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА (при разведени родители);

9. ДОКУМЕНТ ОТ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА  /ако съответният родител е регистриран в Бюрото по труда и получава обезщетение за безработица/ И ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ – за безработен родител

10. Други документи удостоверяващи получаването на други доходи /наеми, дивиденти и т. н./

 

В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се

включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: заплати, включително

обезщетения за временна нетрудоспособност; пенсии, без добавките за чужда помощ на

инвалидите; обезщетения за безработица и социални помощи; компенсации към всички

видове плащания; месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; присъдени

издръжки; хонорари; стипендии, без получаваните от декларатора по силата на това

постановление; търговия; продажба на селскостопанска продукция; занятия; дивиденти

от акции и други доходи. Молбата-декларация за дохода на семейството трябва да бъде

подписана и от родителя (попечителя) на ученика и към нея да се приложат

съответните документи.