Стипендии

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл


ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СУ"ПЕЙО КР. ЯВОРОВ”

Общи положения

Чл. 1. (1) Настоящите правила уреждат механизма на разпределянето на полагащите се средства за стипендии по видове стипендии, критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците за различните видове стипендии, размера на стипендиите и периода, за който се отпускат, както и реда за предоставяне на стипендиите и документите за кандидатстване.

(2) Настоящите правила имат за цел:

1.     да регламентират условията и реда за получаване на стипендии на ученици от СУ”П.Кр.Яворов”;

2.     да създадат условия за подпомагане на ученици от СУ”Пейо Кр.Яворов”, които имат трайни увреждания, или са без родители, чиито семейства са в затруднено икономическо положение;

3.     да поощрят учениците от СУ”П.Кр.Яворов”, постигнали високи резултати в учебната и спортна извънкласна дейност.

 

Чл. 2. (1) При условията и по реда на Правилата, се отпускат стипендии на ученици от СУ”Пейо Кр.Яворов”, които имат завършено основно образование и се обучават в дневна или индивидуална форма на обучение и са:

1. български граждани и граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. чужденци, получили право на дългосрочно  или продължително право  на пребиваване в страната или приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет, търсещи или получили международна закрила в страната.

(2) Учениците нямат право на стипендия, когато:

1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест;

2. имат наложена санкция с решение на педагогическия съвет – до заличаване на санкцията.

 

Чл. 3. (1) Стипендиите на учениците в СУ”П.Кр.Яворов”се финансират за сметка на целеви средства от държавния бюджет, които се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година пропорционално на броя на учениците по чл.2, ал.1.

(2) При промяна на броя на учениците по чл.2, ал.1 в началото на учебната година първостепенният разпоредител с бюджетни кредити може да извърши промяна в разпределението на средствата за стипендии между училищата, които се финансират от него.

(3) Стипендиите на учениците в СУ”П.Кр.Яворов”се изплащат след постъпило целево финансиране в училищния бюджет.

 

Чл. 4. Изразходването на средствата за стипендии се планира, извършва, контролира и отчита ежегодно при спазване на разпоредбите на ЗФУКПС, Закона за счетоводството и други правила, инструкции и документи на ПРБК.

 

Видове стипендии

Чл. 5. СУ”П.Кр.Яворов” предоставя получените средства по чл. 3 за месечни и еднократни стипендии на учениците от, съобразно настоящите правила.

Чл. 6. Месечните стипендии са:

1. за постигнати образователни резултати;

2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;

3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания;

4. за ученици без родители.

 

Чл. 7. (1) Стипендиите за постигнати образователни резултати и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането, се отпускат от началото на всеки учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци. През първия срок за учебни месеци се считат: октомври, ноември, декември и януари. През втория срок за учебни месеци се считат: февруари, март, април, май и юни.

(2) Стипендиите за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им и се изплащат за цялата учебна година, включително и за периода на неучебните месеци.

(3) Изплащането на стипендията за подпомагане на ученици с трайни увреждания не може да е по-дълго от определения от органите на медицинската експертиза срок на намалена работоспособност и/или степен на увреждане и се изплащат за цялата учебна година, включително и за периода на неучебните месеци.

 

Чл. 8. (1) Стипендиите за постигнати образователни резултати и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се предоставят след класиране на учениците. За всеки вид стипендия се извършва отделно класиране.

(2) За отпускане на стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители не се извършва класиране.

 

Чл. 9. Еднократните стипендии, отпускани на ученици от СУ”П.Кр.Яворов”са:

1.    целева стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование:

  • за учебници
  • за други потребности, свързани с достъпа му до образование

Чл. 10. (1) За един и същи ученик стипендия по чл. 9 може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок.

(2) Целевата стипендия за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование се предоставя на ученика за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му.

 

 

Разпределяне на средствата за стипендии

 

Чл. 11. Средствата за стипендии по чл. 3, постъпили в бюджета на гимназията, се разпределят в годишен план, както следва:

(1) 51% от всички средства – за месечни стипендии за постигнати образователни резултати;

(2) 33% от всички средства – за месечни стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;

(3) Средствата за стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици с един  родител се определят според броя на нуждаещите се ученици.

(4) Останалата част от годишните средства, получена след като са извадени необходимите по чл. 11 ал. (1), (2) и (3), се разпределя по равно за еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование и запостигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност.

 

Чл. 12. (1) Средства по чл. 11 ал. 2, които останат неусвоени поради липса на ученици, отговарящи на условията, могат да се прехвърлят към средствата по чл. 11 ал. 1 за съответния учебен срок и да се използват за месечни стипендии за постигнати образователни резултати.

(2) Средствата за стипендии, неусвоени през първия учебен срок, се използват през втория.

(3) Средствата за стипендии, които не са усвоени в края на бюджетната година, преминават в преходен остатък в бюджета на гимназията и се използват за същата цел през следващата година.

Условия и ред за получаване на стипендии от учениците в СУ”П.Кр.Яворов” 

 

Чл. 13. (1) Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но получава само една от стипендиите по негов избор въз основа на писмено заявление.

(2) Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.

 

Чл. 14. (1) Право да кандидатстват за месечна стипендия по чл. 6, т. 1 за постигнати образователни резултати, имат ученици със среден успех не по-нисък от Отличен 5,50 от първия учебен срок или от предходната учебна година.

(2) Критерии за класиране и подбор на учениците са: „среден успех на ученика” за съответния период, класирания на  регионални и национални олимпиади и състезания и наложено санкция по чл. 199 от ЗПУО.

 

(3) Индивидуалният размер на стипендията се определя съобразно получения брой точки от всеки ученик, който кандидатства за нея, както следва:

1. 50 лева на месец – за ученици с успех над 5,50 ;

2. 60 лева на месец – за ученици с успех над 5,50 и класирани на регионално и национално ниво в олимпиади и спортни състезания ;

(4) Класирането се извършва до размера на утвърдените средства.

Чл. 15. (1) Право да кандидатстват за месечна стипендия по чл. 6, т. 2 за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането имат ученици, със среден успех не по-нисък от Добър 4,00 за първия учебен срок или за предходната учебна година и чийто месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца не надхвърля 1 минимална работна заплата.

(2) Учениците се класират във възходящ ред на месечния доход на член от семейството.

(3) При еднакви доходи, на по-предна позиция се класира ученик с по-висок успех.

(4) Размерът на стипендията е:

1. 40.00 лева – при месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца по-нисък от 1 минимална работна заплата и успех не по-нисък от Много добър 4,50 за първия учебен срок или за предходната учебна година .

2. 30.00 лева – при месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца от 1 до минимална работна заплата и успех не по-нисък от Добър 4,00 за първия учебен срок или за предходната учебна година.

(5) Класирането се извършва до размера на утвърдените средства.

 

Чл. 16. (1) Право на месечна стипендия по чл. 6 т. 3 за подпомагане на ученици с трайни увреждания имат ученици, за които органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

(2) Стипендията е в размер на 45 лева.

 

 

Чл. 17. (1) Право на месечна стипендия по чл. 6, т. 4 за подпомагане на ученици с един родител имат ученици, чиито родител е починал или нямат такъв, лишени са от родителски права или са поставени под пълно запрещение

(2) Стипендията е в размер на 45 лева месечно.

 

Чл. 18. (1) Право на еднократната целева стипендия по чл. 9, т. 1 за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование имат ученици, чиито месечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца не надхвърля 1 минимална работна заплата.

(2) Стипендията се отпуска:

1. за закупуването на учебници – в началото на първия учебен срок;

2. за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до образование на ученика – в края на календарната година и при наличие на неусвоени средства за стипендии.

(3) Размерът на стипендията по чл. 18, ал. 2, т. 1 е до 270 лева, но не повече от разходите, за чието обезпечение се отпуска.

(4) Размерът на стипендията по чл. 18, ал. 2, т. 2 се определя в зависимост от наличните средства, броя на подадените заявления и дохода на ученика, но не може да надхвърля разходите, за чието обезпечение се отпуска.

(5) Разходите, за които се отпуска стипендията, се отчитат в петдневен срок от получаването й с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването й по предназначение.

(6) Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е представен документът по ал. 5, получената сума се възстановява на училището от ученика или от неговият законен представител – ако ученикът не е пълнолетен.

(7) Учениците, кандидатстващи за стипендия се класират във възходящ ред на месечния доход на член от семейството.

(8) При еднакви доходи и/или еднакъв тип социални обстоятелства, на по-предна позиция се класира ученик с по-висок успех.

(9) Класирането за стипендия по чл. 18, ал. 2, т. 1 се извършва до размера на утвърдените средства.

(10) Класирането за стипендия по чл. 18, ал. 2, т. 2 се извършва до размера на остатъка, установен към края на календарната година.

 

 

 

Документи и срокове за кандидатстване за стипендия

Чл. 20. (1) Учениците, които отговорят на условията и желаят да получават стипендия подават лично или чрез техни законни представители Заявление – декларация по образец.

(2) Заявлението - декларация за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика.

(3) Кандидатстващите за стипендии по чл. 6, т. 1 и 2 и чл. 9, т. 1 подават Заявление – декларация, заверено от класния ръководител.

(4) Кандидатстващите за стипендии по чл. 6, т. 2, 3 и 4 и чл. 9, към Заявлението – декларация прилагат и следните удостоверяващи документи:

1. За стипендия по чл. 6, т. 2 и чл. 9, т. 1 – документи удостоверяващи дохода на членовете на семейството за предходните 6 месеца.

2. За стипендия по чл. 6, т. 3 – документ, издаден от органите на медицинската експертиза, в който е установена степен на намалена работоспособност или е определен вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

3. За стипендия по чл. 6, т. 4 – копие от Актовете за смърт на родителя и копие от Акта за раждане на ученика.

4. За стипендия по чл. 9, т. 2 – документ, удостоверяващ участието в националните и международните кръгове на олимпиади, конкурси и състезания от календара на МОН

(5) Ръководителите на извънкласни и извънучилищни дейности са длъжни да предоставят списъци на учениците, за да се удостовери декларираното от ученика участие.

 

Чл. 21. Документи се подават в следните срокове, конкретизирани със заповед на директора:

1. За месечни стипендии по чл. 6, т. 1 и 2 – в началото на учебната година и в началото на втория учебен срок.

2. За месечни стипендии по чл. 6, т. 3. и 4 – в началото на учебната година, в началото на втория учебен срок или при възникнало основание за получаването им.

3. За еднократни целеви стипендии по чл. 9. 1.1. – в началото на учебната година и  по чл.9.1.2., при наличие на неусвоени средства, – в първата седмица на месец декември.

4. За еднократни стипендии по чл. 9, т. 2 –  в последната седмица на месец май и в първата седмица на месец декември.

Чл. 22. Комисията извършва проверка на не по-малко от 10 на сто от подадените документи. За целта комисията има право да потърси допълнителна информация и/или документи от родителите или законните представители на ученика и др.

 

Чл. 23. (1) Документите за стипендии по чл. 6, т. 1, 3 и 4 и чл. 9.2 се подават в счетоводството от клания ръководител.  Сроковете за разглеждане на документите се посочват със заповед на директора.

(2) Извън сроковете, посочени в заповедите на директора, документи не се приемат и не се правят промени във вече подадените.

 

 

Ред на отпускане на стипендията

Чл. 24. Комисията, назначена със заповед на директора на СУ”Пейо Крачолов Яворов”

1.     Разглежда и проверява подадените документи.

2.    Допуска до класиране за отпускане на месечните стипендии по чл. 6 т.1 и 2 и еднократните целеви стипендии по чл. 9 т.1 и извършва класирането на учениците съобразно приетите критерии и условия в настоящите правила.

3.     Извършва проверка на не по-малко от 10 на сто от подадените документи.

4.     Предлага на директора учениците, които отговорят на изискванията, да получат месечни стипендии от съответния вид, въз основа на извършеното класиране, до размера на утвърдените средства и при отчитане на избора на учениците.

5.     Разглежда документите за предоставяне на еднократни стипендии по чл. 9 т.2 и прави мотивирано предложение до директора.

 

Чл. 25. Директорът на СУ”Пейо Кр.Яворов”

 

  1. Разпределя средствата по видове стипендии и определя сроковете за подаване на документи.
  2. Издава заповед за отпускане на месечните стипендии въз основа на предложение на комисията.

3.     Издава заповед за отпускане на еднократните стипендии въз основа на предложение на комисията.

4.     Заповедта по т. 2. съдържа имената на ученика, класа, вида и размера на стипендията и периода на изплащането й.

5.     Заповедта по т. 3. съдържа имената на ученика, класа, вида и размера на стипендията.

Чл. 26. Ако е отпусната стипендия въз основа на Заявление – декларация или друг документ с невярно съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен.

 

Чл. 27. За вписване на неверни данни в декларацията се носи отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. Настоящите Правила са изработени на основание Постановление на МС № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

 

§ 2. Настоящите Правила се съгласуват с педагогическия съвет и се утвърждават със заповед на директора.

 

§ 3. В началото на календарната година, след постъпване на средствата в бюджета на гимназията, както и в началото на учебната година, Правилата се актуализират от комисията по чл. 8 от ПМС № 328 от 21.12.2017 г.

1. Изменения и допълнения на правилата през учебната година не може да са основание за спиране и отнемане на отпусната стипендия.

2. Измененията и допълненията на правилата се съгласуват с педагогическия съвет и се утвърждават от директора.

3. Изменения и допълнения на правилата не могат да се правят по време на срока, определен за подаване на документи.

 

§ 4. По смисъла на  Допълнителните разпоредби на Постановление № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование:

1.     Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца.

2.     Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца.

3.     В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6месеца суми от: доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1-4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца; месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението.

4.     Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните и нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.

5.     „Чужденец” е всяко лице, което не е български гражданин или не е гражданин на страна – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария,както и лице, което не се разглежда като гражданин на нито една държава в съответствие с нейното законодателство.

6.     „Лице с трайно увреждане” е лице, определено в § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания: „лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.”

7.     „Ученик без родители” е ученик, чиито родител е починал, с един родител по рождение, лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение.

 

§ 5. Настоящите правила са изготвени от комисия по чл. 8 от ПМС № 328 от 21.12.2017г., в състав:

Иванка Вълканова, ЗД АСД - председател

и членове

Надежда Чинкова - ст. учител

Мария Добрева -  учител

Вера Стратиева - касиер-счетоводител

Правилата са съгласувани с педагогическия съвет на заседанието му от 31.01.2018 г.