График на изпитните сесии

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

З А П О В Е Д

№ РД – 09 – 29 /15.09.2017 г.

НА ОСНОВАНИЕ: чл.259, ал.1 и чл.112 от ЗПУО

О П Р Е Д Е Л Я М:  

  1. График на изпитните сесии за учениците на самостоятелна форма на обучение за учебната 2017 / 2018 година
  2. 1. Редовни сесии

-               За ученици от V до VIII клас – м. Март /Приложение № 1/

-               За ученици XII клас – м. Април /Приложение № 2/

-               За ученици  от IX до XI клас – м. Юни /Приложение № 3/

-               За ученици, които ще полагат изпити за два класа в една учебна година:

  • За първия клас – през м. Януари /Приложение № 4/
  • За втория клас– през м. Юни /Приложение № 3

 

  1. 2. Поправителни сесии:

I поправителна сесия:

-               За ученици XII клас – от 14.05.2018 г. до 17.05.2018 г.

-               За ученици от VIII до XI клас – от 02.07.2018 г. до 15.07.2018 г.

-               За ученици от V до VII клас – от 18.06.2018 г. до 29.06.2018 г.

II поправителна сесия:

-                  За ученици XII клас – от 13.08.2018 г. до 24.08.2018 г.

-                  За ученици от Vдо XI клас – от 03.09.2018 г. до 14.09.2018 г.

 

Контрол на изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Виолета Ванцова – ЗД УД.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

ДИРЕКТОР: ..........................

/Сашка Кръстева/