График на изпитните сесии

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

З А П О В Е Д

№ РД – 09 – 33/17.09.2018 г.

НА ОСНОВАНИЕ: чл.259, ал.1 и чл.112 от ЗПУО, чл. 3 (2), чл. 37 (1), (5), (6) от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

О П Р Е Д Е Л Я М:  

  1. График на изпитните сесии за учениците на самостоятелна форма на обучение за учебната 2018 / 2019 година
  2. 1. Редовни сесии

-               За ученици от V до VIII клас – м. Март 2019 г. /Приложение № 1/

-               За ученици XII клас – м. Април 2019 г. /Приложение № 2/

-               За ученици  от IX до XI клас – м. Юни 2019 г. /Приложение № 3/

-               За ученици, които ще полагат изпити за два класа в една учебна година:

  • За първия клас – през м. Януари 2019 г. /Приложение № 4/
  • За втория клас– през м. Юни 2019 г. /Приложение № 3/

 

  1. 2. Поправителни сесии:

I поправителна сесия:

-         За ученици, които ще полагат изпити за два класа в една учебна година:

първата поправителна сесия за първия клас – две седмици след приключване на януарска редовна изпитна сесия

-                За ученици XII клас – от 07.05.2019 г. до 17.05.2019 г.

-               За ученици от VII до XI клас – от 01.07.2019 г. до 12.07.2019 г.

-               За ученици от V и VI клас – от 17.06.2019 г. до 28.06.2019 г.

II поправителна сесия:

-                  За ученици XII клас – от 12.08.2019 г. до 23.08.2019 г.

-                  За ученици от V до XI клас – от 02.09.2019 г. до 13.09.2019 г.

 

Контрол на изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Виолета Ванцова – ЗД УД.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

ДИРЕКТОР: ..........................

/Сашка Кръстева/