Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Планираният период за осъществяване на настоящия проект е две учебни години: 2018/2019 г. и 2019/2020 г. Предвидено е същият да бъде разработен и приложен в обучението и възпитанието на ученици от 1 (една) паралелка, като се посочва 6б кл. (за учебната 2018/2019 г.)

  • Организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда: организация на обучение, структурирано по модули в рамките на обучението по БЕЛ; създаване на интегрирано пространство в специализиран кабинет по математика – три от стените на стаята ще бъдат пригодени за ползване като дъски за писане, чертане и рисуване, което ще предостави възможност за съчетаване на класно-урочната система с игрови елементи. По ЧП – в рамките на Центъра за природни науки - обособяване на лабораторен остров, снабден с електрозахранване, камина за химически опити, мивки и контейнер за отпадъци, мултимедия, интерактивна дъска, библиотека с книги и дискове.
  • Нови методи на преподаване – проектно базирано обучение по български език и литература, математика, информационни технологии, човекът и природата; въвеждане на  елементи на  образователна драма в часовете по български език и литература; въвеждане на игрови елементи, използване метода на Е. де Боно по информационни технологии; използване очила за виртуална реалност в часовете по геометрия; прилагане на личностноориентирани тестове с развиваща функция за оценяване в часовете по човекът и природата; моделиране на осветителни тела, екипно взаимодействие, образователни игри, анимирано представяне на учебния материал.
  • Разработване по нов начин на учебно съдържание – преструктуриране на учебното съдържание по литература в рамките на 25% чрез разширено спрямо учебната програма представяне на  биографиите на творците и драматизации по подбрани художествени  текстове; предвиждане на допълнителни часове за упражнение и затвърждаване на знанията по геометрия, като и в двата случая необходимите допълнителни часове се осигуряват чрез преразпределение на учебното съдържание; изнесено обучение по предмета технологии и предприемачество в разделите „Природата в дома“ и  „Технология на храната“ за запознаване на учениците със спецификата на работни процеси в тяхната среда на протичане.

Измерване на резултати: За двугодишния период на проекта предвиждаме осъществяване на диагностична процедура, която ще се реализира планово за всяка от двете години поотделно и цялостно в края на периода, като резултатите ще се отнасят целево за всеки от критериите: успех, повишена мотивация, комуникативни и презентационни умения, брой отсъствия, брой нарушения на Правилника за дейността на училището. Измерването на постиженията ще се осъществи чрез съпоставка между резултатите  на учениците от паралелката с прилагане на иновативни практики с тези на ученици от предходни випуски и /или други паралелки от същия випуск, усвоявали учебното съдържание в рамките на традиционния подход, по всеки от учебните предмети. Диагностиката ще се осъществи по утвърдената диагностична процедура на професор Ангел Славчев.