Обществена поръчка -  събиране на оферти с обява с предмет:

„Ежедневно и комплексно почистване на сградата на СУ „Пейо Крачолов Яворов“ и прилежащите площи, с адрес гр. Пловдив, бул. ”България” № 136”.

 

 

ОБЯВА

Техническа спецификация

Методика за оценяване на офертите
Проект на договор
Образец1, Образец2, Образец3, Образец4, Образец5

Протокол от работата на комисията

Дата: 26.07.2019 г.

Договор за почистване