Печат

Планираният период за осъществяване на настоящия проект е две учебни години: 2018/2019 г. и 2019/2020 г. Предвидено е същият да бъде разработен и приложен в обучението и възпитанието на ученици от 1 (една) паралелка, като се посочва 6б кл. (за учебната 2018/2019 г.)

Измерване на резултати: За двугодишния период на проекта предвиждаме осъществяване на диагностична процедура, която ще се реализира планово за всяка от двете години поотделно и цялостно в края на периода, като резултатите ще се отнасят целево за всеки от критериите: успех, повишена мотивация, комуникативни и презентационни умения, брой отсъствия, брой нарушения на Правилника за дейността на училището. Измерването на постиженията ще се осъществи чрез съпоставка между резултатите  на учениците от паралелката с прилагане на иновативни практики с тези на ученици от предходни випуски и /или други паралелки от същия випуск, усвоявали учебното съдържание в рамките на традиционния подход, по всеки от учебните предмети. Диагностиката ще се осъществи по утвърдената диагностична процедура на професор Ангел Славчев.